Skip to main content

Pravidlá školy - verejné individuálne kurzy

1. Zaraďovanie do kurzov

Každý nový študent prejde prijímacím procesom, v rámci ktorého mu odporučíme najvhodnejšiu formu výučby. Súčasťou prijímacieho procesu je rozhovor s učiteľom o vzdelávacích potrebách študenta, prípadne písomné, či ústne testovanie na určenie úrovne.

Študentovi ponúkneme alternatívy výučby v kurze alebo individuálne a zoznámime ho s cenami a ďalšími podmienkami kurzu.

Nový študent môže skúšobne navštíviť prvú hodinu, po ktorej sa rozhodne, či chce v kurze pokračovať. Školné je v tom prípade splatné do termínu druhej hodiny kurzu.

Študent uzatvára so školou dohodu o výučbe, v ktorej sú uvedené základné podmienky výučby.

2. Ceny a platobné podmienky

Cena sa mení v závislosti od dĺžky hodiny, viď. aktuálny cenník

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. Pokiaľ študent uhrádzal učebný materiál prevodom na účet, učebnica mu bude vydaná po preukázaní sa potvrdením o zaplatení (stačí aj v el.forme, napr. na mobile). Učebné materiály je tiež možné zakúpiť v hotovosti na recepcii jazykovej školy.

Školné sa uhrádza vždy vopred na dohodnutý počet hodín a to za dodržania nasledovných pravidiel:

 • Pri prvej objednávke výučby je možné si objednať aj menší počet hodín (minimálne 5), aby sa študent mohol oboznámiť so spôsobom výučby, lektorom atď.  Prvú hodinu môže študent absolvovať „na skúšku“ bez platenia, pokiaľ sa rozhodne vo výučbe pokračovať, do začiatku druhej hodiny je povinný uhradiť školné za prvú objednávku výučby (vrátane prvej hodiny). Ak sa rozhodne v kurze nepokračovať, za prvú hodinu neplatí.
 • Ďalšiu objednávku výučby odporúčame do konca šk. roka alebo semestra, minimálne však aspoň na dva mesiace výučby. Pri menších objednávkach nezaručuje škola rezerváciu daného lektora, času a miesta výučby pre plynulé pokračovanie (inými slovami, ak si študent chce „rezervovať“ daného lektora a dohodnutý čas výučby, mal by si výučbu objednať na čo najdlhšiu dobu dopredu. Inak si škola vyhradzuje právo prideliť lektora a čas výučby inému kurzu).
 • Objednávku pokračovania vo výučbe je nutné robiť minimálne mesiac dopredu pred ukončením aktuálne objednanej výučby. Školné za pokračovanie vo výučbe je splatné hneď po objednávke, najneskôr však pred začatím novej výučby (nie je možné čerpať nezaplatené hodiny).
 • Pokiaľ si študent u školy zriadi prístup do informačného systému školy (za jednorazový poplatok 10 EUR), môže sledovať čerpanie svojho predplateného školného a jeho zostatok online.
 • Výučba sa objednáva emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na recepcii jazykovej školy (Hodžova 25).
 • Od objednanej výučby je možné odstúpiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína bežať dňom oznámenia plánovaného ukončenia výučby emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne na recepcii školy. Za túto dobu prináleží škole školné v plnej výške pokiaľ študent výučbu vo výpovednej dobe absolvuje a 50% ak hodiny úplne zruší. Zostatok uhradeného školného pripadajúci na obdobie po uplynutí výpovednej doby je možné presunúť na iný kurz, do ďalšieho obdobia alebo je študentovi vrátený.

Školné je možné platiť v hotovosti na sekretariáte školy, alebo bankovým prevodom – platobné údaje:

IBAN: SK1911000000002948044920

SWIFT: TATRSKBX

VS: telefonický kontakt

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

3. Rušenie hodín a storno podmienky

Všetky objednané hodiny je nutné vyčerpať v období na ktoré boli objednané. Nie je možné hodiny prenášať do ďalšieho obdobia, ďalšieho semestra či školského roka.

Ak študent nemôže absolvovať objednanú hodinu v riadnom čase, môže si ju po dohode s učiteľom nahradiť, pokiaľ svoju neúčasť na hodine oznámi učiteľovi minimálne 24 hodín pred plánovaným konaním hodiny.

Pokiaľ študent ohlási neúčasť na hodine neskôr alebo vôbec, hodina mu prepadá.

Pokiaľ si študent nechce hodinu nahrádzať, alebo nie je možné nájsť vhodný náhradný termín a absencia bola nahlásená včas, vraciame študentovi 50% z ceny hodiny (pri zúčtovaní na konci kurzu).

Lektor si so študentom dohaduje iba jeden náhradný termín hodiny (a to v rámci dohodnutého obdobia výučby). Pokiaľ sa študent nezúčastní ani tohto náhradného termínu, hodinu už nie je možné ďalej prenášať a buď úplne prepadá (ak študent neúčasť neohlásil včas), alebo vraciame 50% z ceny hodiny (ak študent náhradu zrušil minimálne 24 hodín dopredu).

Pri výučbe vo dvojici, pokiaľ sa aspoň jeden zo študentov hodiny zúčastní, považuje sa to za riadne odučenú hodinu a neprítomnému študentovi hodina prepadá bez nároku na náhradu. Pokiaľ sa hodiny nemôžu zúčastniť obaja študenti, aplikujú sa vyššie popísané pravidlá rušenia a nahrádzania hodín. 

Pokiaľ je hodina rušená z dôvodov na strane školy, napr. pri absencii lektora, je študentovi ponúknuté zastupovanie iným lektorom (ktoré môže odmietnuť) alebo je hodina nahradená v inom termíne. Ak takáto náhrada nie je možná, hodina sa ruší bez storno poplatku a školné sa buď presunie na ďalšíe obdobie alebo je pri ukončení výučby študentovi vrátené.

Pri ukončení kurzu zo strany študenta pred dohodnutým termínom platí mesačná výpovedná lehota a storno podmienky popísané vyššie v časti Ceny a platobné podmienky. 

O odučených, zrušených a nahrádzaných hodinách sa vedie evidencia v elektronickej podobe v školskom el. systéme, do ktorého si študent môže zriadiť prístup a paralelne v papierovej triednej knihe. Triednu knihu vedie lektor a na každej hodine dáva študentovi podpísať, že bola hodina odučená. Pokiaľ sa hodina má nahradiť, alebo sa ruší, potvrdí to študent svojím podpisom pri najbližšej prítomnosti na hodine. Ak sa študent na výučbu už nedostaví, považujú sa záznamy od poslednej účasti na hodine až do ukončenia kurzu (za aplikácie vyššie popísaných pravidiel) za podpísané. V prípade rozdielnosti elektronických a papierových záznamov sú rozhodujúce tie papierové.

4. Organizácia a ukončenie kurzu

Výučba prebieha podľa individuálne stanoveného rozvrhu alebo flexibilne podľa potrieb študenta v súlade s časovými možnosťami učiteľa a prevádzkovými možnosťami školy.

Obsah výučby je navrhovaný školou na základe úvodného preskúšania a následného progresu študenta. Obsah sa maximálne prispôsobuje individuálnym potrebám študenta (o ktorých môže študent s lektorom otvorene komunikovať).

Škola odporúča pravidelné testovanie progresu vo výučbe (minimálne 2x za semester). Je však na individuálnej dohode medzi lektorom a študentom, či a v akej forme bude testovanie realizované. Testovanie je nutné pokiaľ má študent ukončiť kurz certifikátom.

Na konci školského roka dostane študent hodnotenie s informáciou o dochádzke, výsledku konco-semestrálneho testu a celkovom progrese vo výučbe. Po ukončení učebnice určitej úrovne škola vydá študentovi certifikát, ak splní nasledovné podmienky: dochádzka minimálne 75%, a zároveň výsledok záverečného testu minimálne 60%.

V prípade absencie vyučujúceho škola zabezpečí suplovanie. Individuálni študenti môžu suplovanie odmietnuť (v tom prípade sa postupuje ako pri rušení výučby z dôvodov na strane školy). Hodina tiež môže byť nahradená s vlastným lektorom v inom termíne, alebo bude zrušená bez nároku na školné. Nenahrádzajú sa hodiny, ktoré spadajú do doby riadnych školských prázdnin a štátnych sviatkov. O zmenách vo výučbe komunikuje študent priamo s vyučujúcim.

V prípade detských kurzov škola zodpovedá za detských študentov v čase ich vyučovania. Pokiaľ detský študent príde na hodinu neskôr, zodpovedá škola za neho od momentu, kedy sa na výučbu dostaví. Škola nezodpovedá za študentov pri presune do školy ani v čase, keď čakajú v škole pred začiatkom alebo po skončení výučby. Pokiaľ potrebuje dieťa z výučby odísť skôr, musí o tom zákonný zástupca písomne (napr. SMS) informovať sekretariát školy alebo učiteľa.

Študent si na základe žiadosti na recepcii školy (alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) môže zriadiť prístup do informačného systému školy (za jednorazový poplatok 10 EUR). V systéme môže následne sledovať svoju výučbu – termíny plánovanej a odučenej výučby, obsah hodín, domáce úlohy apod. Tiež si môže kontrolovať svoje osobné konto čerpania predplateného školného.

5. Žiadosti o zmeny, sťažnosti a reklamácie

Bežné reklamácie (napr. ohľadne platieb či učebných materiálov) sa riešia na sekretariáte školy.

Ak študent požaduje určitú zmenu vo svojej výučbe, informuje o tom priamo učiteľa, resp. školu ústne alebo písomne na sekretariáte (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Jeho požiadavka bude prejednaná na najbližšej školskej porade, a následne bude študentovi komunikovaný návrh riešenia.

Študent má tiež možnosť obrátiť sa diskrétne priamo na riaditeľku školy Ivanu Bytelovú – emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne v uzatvorenej obálke s označením „do vlastných rúk“.

6. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Vages-grow, n.o. so sídlom Hodžova 25, 949 01 Nitra, IČO 51 109 565 spracúva Vaše osobné údaje v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/20018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva V IS-Vzdelávanie osobné údaje pre účely vykonávania a zabezpečovania vzdelávacích aktivít, organizovania kurzov, evidencie uchádzačov o štúdium, evidencie dochádzky a študijných výsledkov študentov, správy a administrácie elektronického školského evidenčného systému, vytvorenia potvrdení o návšteve školy, vytvorenia certifikátov a evidencie realizácie platieb za vzdelávacie aktivity na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia §13 ods. 1 písm. b) Zákona.

V IS-Vzdelávania spracúva prevádzkovateľ výhradne bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, bankový účet, výsledky testov a vzdelávacích aktivít. Spracúvané osobné údaje sú uchovávané u prevádzkovateľa po dobu 10 rokov.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ poskytuje účtovnej kancelárii, oprávneným orgánom štátu, zamestnávateľovi dotknutej osoby, zákonnému zástupcovi dotknutej osoby a správcovi elektronického systému MyCat. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovania.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je povinné a v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nemôže poskytnúť služby, ktoré sú predmetom týchto pravidiel.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našej webovej stránke www.jazykove-kurzy-nitra.sk, ste oprávnený si od prevádzkovateľa uplatniť:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo súhlas odvolať,
 • právo podať návrh na začatie konania,
 • právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Viac informácií o právach, ako aj spôsobe ich uplatnenia nájdete na našej webovej stránke www.jazykove-kurzy-nitra.sk.