Jazykové kurzy Nitra


English

Vyučovacia metóda JŠ Vages

Dlhoročné skúsenosti nás presviedčajú o tom, že neexistuje jediná metóda, ktorá by naučila študenta používať cudzí jazyk. A čo viac, neexistuje jediná metóda, ktorá je vhodná pre každého človeka. Jednoducho sme ľudia rôzni a učíme sa nové veci rôznym spôsobom.

Iste vám je známe, že niektorí ľudia sa lepšie naučia nové veci počúvaním, niektorí zase čítaním, niektorí pozeraním filmu a iní zasa tým, že vyvíjajú pri učení sa fyzickú aktivitu (tzv. vizuálne, auditívne, kinestetické typy).

Vychádzajúc z týchto skutočností v našej škole nepoužívame jedinú metódu výuky cudzieho jazyka. Skôr hovoríme o prístupe, ktorý uplatňujeme pri výučbe. Ide o 

komunikatívny prístup, COMMUNICATIVE APPROACH,

ktorý prakticky predstavuje základnú interaktívnu metódu, a ktorý integruje viaceré metódy výučby.

Jeho cieľom je naučiť študenta cudzí jazyk tak, aby ho vedel používať čo najprirodzenejšie v komunikácii v rôznych spoločenských situáciách.

Aby to študent dokázal, je nevyhnutné získať nasledujúce zručnosti:

Komunikatívny prístup si vyžaduje používanie rôznych metód výuky zo strany učiteľa a dôraz sa kladie na aktivitu študenta. Tomu napomáha aj skutočnosť, že výukové skupiny sú malé, najčastejšie štvor-šesť členné. Našou snahou je, aby 80% hovorenia na hodine pripadalo na študentov.

Základom našej metódy je priama metóda, ktorá vylučuje používanie materinského jazyka. Vychádzame však zo zásady: MÔJ ŠTUDENT JE MOJA METÓDA, ktorá nás oprávňuje kombinovať metódy tak, aby študent dospel k prirodzenej komunikácii a zároveň nám poskytuje možnosť pristupovať k študentom individuálne vzhľadom na ich osobnostné danosti.

Výuku obohacujeme i metódou TPR Storytelling, Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Na osvojovanie si jazyka používame beletriu, ktorú spolu so študentmi čítame, analyzujeme, vyjadrujeme vlastné názory, vytvárame príbehy a pod. Tým nielen pomáhame študentovi učiť sa používať jazyk, ale učíme ho spoznávať literaturu a kultúru anglicky hovoriacich krajín.