Jazykové kurzy Nitra


VEDOMOSTNÉ ÚROVNE - DOSPELÍ


Úroveň Európsky
rámec
Doporučená
učebnica
Basic User
beginner - začiatočník A1 CUTTING EDGE, STARTER
false beginner - falošný začiatočník A2 CUTTING EDGE, ELEMENTARY
Independent User
pre-intermediate - mierne pokročilý B1 CUTTING EDGE,
PRE-INTERMEDIATE,
LET´S TALK II
intermediate - stredne pokročilý B2 LANGUAGE TO GO,
INTERMEDIATE,
LET´S TALK III
Proficient User
upper-intermediate - pokročilý C1 LANGUAGE TO GO, UPPER INTERMEDIATE, IDEAS and ISSUES
advanced - veľmi pokročilý C2 TEST PREP BOOKS, Príprava na testy


Basic User:

Beginner, začiatočník A1

Poslucháč dokáže porozumieť a používať každodenné výrazy a základné frázy, ktoré mu slúžia na predstavenie sa, základné pozdravy, osobné informácie, informácie o rodine, nákupoch, voľnom, čase, mieste, kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, veciach, ktoré má, činnostiach, ktoré ovláda.

Je schopný porozumieť vety a často používané výrazy vzťahujúce sa k týmto témam. Je schopný komunikovať, teda tvoriť jednoduché otázky a odpovedať na ne. Je schopný jednoducho opísať svoje rodinné zázemie a najbližšie okolie.

Elementary, falošný začiatočník A2

Poslucháč špirálovite rozširuje svoje vedomosti v uvedených témach a uvedomelo používa základné gramatické časy a štruktúry.

Gramatické časy:
 • prítomný priebehový
 • prítomný jednoduchý
 • minulý jednoduchý
 • budúci, will, going to
Štruktúry:
 • zámená osobné, privlastňovacie, ukazovacie,neurčité,opytovacie
 • základné predložky
 • plurál poddstatných mien, aj nepravidelný
 • prídavné meno
 • príslovky frekvencie, času
 • konštrukcia let´s
 • modálne sloveso can, prípadne must


Independent User:

Pre-intermediate, mierne pokročilý B1

Poslucháč dokáže porozumieť a používať jazykové konštrukcie, ktoré pravidelne používa v práci, v škole, pri trávení volného času a pod. Poradí si vo väčšine situácií pri cestovaní v krajine, ktorej jazyk sa učí, je schopný vyprodukovať jednoduchý koherentný text na témy, ktoré sa týkajú jeho osobného života a záujmov. Vie opísať svoje zážitky, skúsenosti, pocity, sny, nádeje a ambície a je schopný stručne uviesť dôvody a vysvetlenie svojich názorov a plánov.

Gramatické časy:
 • prítomný – jednoduchý, priebehový,
 • minulý – jednoduchý, pravidelné, nepravidelné slovesá
 • budúci – will, going to do, doing
 • predprítomný
 • kontrast medzi minulým a predprítomným časom
Štruktúry:
 • komparácia prídavných mien a základných prísloviek
 • základné frázové slovesá
 • príslovky spôsobu
 • počítateľnosť a nepočítateľnosť podst. mien
 • tri tvary nepravidelných slovies
 • modálne should, have to, can, could
 • prvý kondicionál /podmienkové vety s will/
 • nepriama reč, nepriame otázky


Intermediate, stredne pokročilý B2

Poslucháč dokáže porozumieť hlavné myšlienky zložitého textu, jeho konkrétnu i abstraktnú tematiku. Vyjadruje sa plynule a je schopný komunikovať s rodeným Angličanom. Vie argumentovať a hovoriť o výhodách či nevýhodách daného problému. Je schopný napísať súvislý text o bežných životných témach, ďalej svoj životopis, súkromný i úradný list, sprievodný list k životopisu.

Gramatické časy:
 • minulý priebehový
 • predminulý
Štruktúry:
 • used to, pasívum,
 • druhý kondicionál
 • vzťažné vety- modálne slovesá


Proficient User

Upper Intermediate, pokročilý C1

Poslucháč je schopný porozumieť dlhému textu rôzneho typu, vrátane textu z odboru, v ktorom pracuje. Chápe význam textu.Vyjadruje sa plynule a spontánne bez výraznej snahy po hľadaní vhodného výrazu. Je schopný používať jazyk flexibilne a efektívne v  spoločenskej, akademickej a profesionálnej sfére. Dokáže vyprodukovať jasný, správne štrukturovaný, detailný text /esej/ s použitím správnych gramatických štruktúr, ako aj slovných a vetných konektorov.

Gramatické časy:
 • predminulý priebehový
 • budúci dokonavý
Štruktúry:
 • modálne slovesá s minulým neurčitkom
 • želacie vety
 • tretí kondicionál
 • nepriama reč, nepriama otázka
 • gerundium
 • vzťažné vety


Advanced, veľmi pokročilý C2

Poslucháč je schopný bez problémov porozumieť všetkému, čo počuje alebo číta. Dokáže sumarizovať informácie z písomných alebo počutých zdrojov, konštruovať argumenty a použiť ich v súvislej prezentácii. Vie sa vyjadrovať spontánne, veľmi presne a plynule, pričom rozoznáva a rozlišuje jemné odtiene významu aj v zložitej komunikácii.

Pripravuje sa na medzinárodný test podľa literatúry na to určenej.