Jazykové kurzy Nitra


VEDOMOSTNÉ ÚROVNE - DETI


Mladší školský vek Učebnica
Starter I prvé kroky v angličtine JOIN IN I
Starter II začiatočník, štart JOIN IN II
Starter III začiatočník JOIN IN III
Starší školský vek Učebnica
Junior I elementary, falošný začiatočník FRIENDS I
Junior II pre-intermediate, mierne pokročilý FRIENDS II
Junior III intermediate, stredne pokročilý FRIENDS III
Junior IV pokročilý IDEAS and ISSUES


Starter I, prvé kroky v angličtine

Výuka sa uskutočňuje predovšetkým na báze počúvania a hovorenia, dramatických aktivít. Čítanie a písanie sa precvičuje len okrajovo. V rámci posluchu dieťa s porozumením reaguje na pokyny učiteľa a učí sa dešifrovať známe výrazy v texte. Naučí sa povedať základné informácie o sebe, pýtať sa jeden druhého základné informácie, odpovedať stručne na otázky učiteľa. Učí sa čítať, ako aj napísať základné slová a spojenia, postupne sa prechádza k písaniu celých viet.

Slovná zásoba: číslovky do 12, základné farby, školské veci, zvieratká, názvy dní, oblečenie, mesiace v roku, prídavné mená, jedlo
Jazykové prostriedky: What´s your phone number?, I´m...,Where´s my?..., How many?..., Have you got ?..., My birthday is in..., Do you like?...,Can I have?...,


Starter II, začiatočník - štart

Rozvíjajú sa štyri základné zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie. Pri posluchu neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí celkový obsah a bez problémov ústne reaguje na učiteľove pokyny. Čítanie a písanie sa stáva integrálnou súčasťou výuky. Žiak číta s porozumením krátky text so známou tematikou, vie nájsť informácie v texte a doplniť chýbajúce slová. Napíše jednoduchý list a miniprojekt, 10-15 viet, opíše obrázok.

Slovná zásoba: školská trieda, číslovky 20-100, oblečenie, voľný čas, časti domu, nábytok v izbe, zvieratá, tvary predmetov, krajiny a mestá
Jazykové prostriedky: Predložky miesta..., There´s..., There´re..., What colour?..., I like..., I can..., Does it?..., Can it?..., Has it got?..., What´s your favourite?..., Who´s knocking?...


Starter III, začiatočníci

Upevňuje sa nácvik základných zručností: počúvania, hovorenia, čítania, písania. Posluch sa sústreďuje na príbeh a pieseň. Zároveň žiaci získavajú posluchové zručnosti niekoľkonásobným počúvaním a následným orálnym opakovaním.Pri posluchu napodobňujú činnosť osôb v príbehu podľa vypočutých konštrukcií. V hovorení sa nacvičujú otázky. Vytvárajú vlastný poetický text na danú tému, učia sa určovať čas. Čítanie sa sústreďuje na príbeh, pracujú s náročnejšou syntaktickou stránkou textu. Písanie sa sústreďuje na vytváranie samostatných viet,správy a krátkeho písomného útvaru o sebe, ako aj krátkeho dialógu.

Slovná zásoba: ovocie, občerstvenie,veci dennej potreby,príslovky frekvencie, zberateľská slovná zásoba, druhy TV programov, budovy v meste
Jazykové prostriedky: What do we need?...What shall we do?...What can she do?...She collects... She doesn´t collect.... How often?... I think... I don´t think... základné frazálne slovesá so slovesom get, go a look.


Junior I, falošný začiatočník

Počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie sa rozvíjajú formou opisu, súvislého vyjadrovania študenta a dialogickej formy vyjadrovania sa Študent sa učí zostrojiť projekt na danú tému, naučí sa opísať seba alebo kamaráta, napísať pohľadnicu a list. Vie čítať s porozumením text v rozmedzí 50 viet.

Slovná zásoba: miesta v meste, krajiny a národnosti, členovia rodiny, šport, počasie, jedlo, nábytok, oblečenie, cestovanie, svetové strany, antonymá.
Študent si osvojí 1000 nových slov.
Začína sa pracovať s dvojjazyčným slovníkom.
Jazykové prostriedky: sloveso byť, člen, modálne slovesá, časy:prítomný, minulý, slovosled


Junior II, mierne pokročilý

Základné rečové zručnosti sa rozvíjajú vyjadrovaním sa v komunikačných situáciách, ako napr.: opis, rozprávanie, príbeh, role play. Študent sa učí čítať potichu s porozumením, a písať list, e-mail, opis.

Slovná zásoba: statívne slovesá, nepravidelné slovesá, rozdiely americkej a britskej angličtiny oboznámenie sa s výkladovým slovníkom.
Študent si osvojí 1400 nových slov.
Oboznámenie sa s výkladovým slovníkom
Jazykové prostriedky: členy, množné číslo nepravidelné, some, any, no, slovesné časy: prítomný, minulý, minulý priebehový, predprítomný.


Junior III, stredne pokročilý

Rečové zručnosti sa rozvíjajú špirálovite prostredníctvom detailnejšieho rozboru a predpovedania deja pri posluchu. V hovorení sa študent učí vyjadrovať súhlas a nesúhlas, v čítaní sa učí techniku tzv. rýchleho čítania a porozumenia textu. Písanie sa sústreďuje na príbeh.

Slovná zásoba: ustálené spojenia, frázové slovesá.
Študent si osvojí 1100 nových slov.
Používanie výkladového slovníka.
Jazykové prostriedky: priebehové časy, predprítomný čas, prvá a druhá podmienková veta, želacie vety, pasívum, slovesá will, may, might, used to, should, would, be allowed to